Na skautské stezce

Ivo Navrátil a kolektiv

Knížka "Na skautské stezce" zachycuje stoleté působení junáckých oddílů v Semilech a jejich blízkém okolí. Přestože bylo třikrát násilně přerváno totalitními režimy, vždy se je podařilo znovu obnovit v rozsahu, který překonal předchozí dobu. Posledních třicet let je vykresleno podrobněji, protože je již dostatek písemných pramenů i pamětníků. Ale i předchozí období se podařilo díky nečekaným objevům s velkou přesvědčivostí osvětlit, a to již počínaje rokem 1919, kdy učitel Ladislav Flekna založil v Semilech první chlapecký oddíl. Autoři nezamlčují, že dosud existují bílá místa, a doufají, že kniha bude podnětem k jejich zaplnění. Velké množství černobílých i barevných fotografií připomene krásné chvíle strávené v družinách a oddílech, na dobrodružných výpravách a romantických táborech, stejně jako třicet stran veselých i vážných vzpomínek dnes již dospělých členů. Tak jako se liší pojetí skautingu českého a zahraničního, liší se i skautská praxe v jednotlivých oddílech a střediscích. Pro čtenáře bude zajímavé zjistit, že nejen Jestřábova pražská Dvojka, ale i semilská Varta má originálního ducha a své tradice.

Cena: 160,- Kč

(možnost zaslat na dobírku)

 

Bílá místa konce války (1944-5)

Tomáš Chvátal

Uplynulo již třičtvrtě století od konce druhé světové války a my mnohdy bez povšimnutí míjíme místa, která byla za války dějišti napínavých příběhů. Tak tomu bylo i v Semilech a tato kniha se snaží ona bílá místa zaplnit. Co vyráběla zdejší továrna s krycím jménem Zittwerke? Na co se soustřeďovalo zdejší tajné oddělení? Opravdu se zde vyráběly i tajné zbraně V1 a V2, jak o tom vyprávějí někteří Semiláci? Jak změnila válečná výroba tvář města a jaké byly osudy několika tisíců nuceně nasazených chlapců a dívek? V knize hledáme právě odpovědi na tyto a další otázky za pomoci mnoha archivních fondů, unikátních vzpomínek, fotografií a plánů.

Cena: 220,- Kč

(možnost zaslat na dobírku)

 

Dny Pavla Tigrida v Semilech

editor: Ivo Navrátil

Kniha popisuje společenské události, které byly uspořádány u příležitosti stého výročí narození Pavla Tigrida. Oslavy probíhaly ve dnech 25. až 28. října 2017. V rámci oslav bylo zorganizováno Tigridovské matiné - beseda s docentem JUDr. Petrem Pithartem a farářem R. D. Mgr. Josefem Kordíkem, kterou moderoval Mgr. Miloš Plachta, výstava "Hlasy svobody - Rádio Svobodná Evropa ve studené válce", seminář Pavel Tigrid a Svobodná Evropa, filmový podvečer s Pavlem Tigridem, ekumenická bohoslužba, slavnost pojmenování náměstí, výstava "Pavel Tigrid - slovy proti totalitám" a odhalení plastiky Pavla Tigrida v semilském muzeu. Konalo se také několik koncertů.

Cena: 130,-

(možnost zastal na dobírku)

 

Plíživá kontrarevoluce v Semilech 1968

Tomáš Chvátal, Ivo Navrátil

 

V roce 1968 se Semily staly jedním z důležitých míst společenského dění, proslavené články Ludvíka Vaculíka. Za doby normalizace si tehdejší události vysloužily jednoznačný odsudek a byly někdy označovány jako plíživá kontrarevoluce. tato kniha, stejně jako stejnojmenný filmový dokument a výstava v Muzeu a Pojizerské galerii, p.o., se pokouší připomenout, co se před padesáti lety v Semilech opravdu dělo. Za tímto účelem byly využity jak soudobé kroniky a novinové články, tak i rozhovory s pamětníky a archivní dokumenty, především různé vyšetřovací spisy a signální svazky STB. Text doprovází bohatá fotografická dokumentace. Tato kniha vznikla za podpory Ministerstva kultury ČR a města Semily.

Cena: 150,- Kč

(možnost zaslání na dobírku)

 

Jaroslav Udatný - Splněná přísaha

Knížka "Splněná přísaha" přináší barvité vzpomínky Jaroslava Udatného, rodáka z Hájů nad Jizerou, na léta druhé světové války. Byl jedním z těch vlastenců, kteří po okupaci nesložili ruce v klín, ale po dramatickém přechodu střežených státních hranic se dostali až na Blízký východ, aby se tam přihlásili do československé zahraniční armády.

Udatný ve své knížce popisuje události, situace a vztahy, někdy známé i z jiných publikací, ovšem z pozice jejich přímého účastníka a bystrého pozorovatele. Co je unikátní a zvláště cenné, že si třeba všímá také způsobu života obyvatel i našich krajanů v oblasti východního Středomoří, problémů se zapojením Židů a komunistů do naší armády nebo proměn nálady v jednotkách, v nichž sloužili jak mladí chlapci, sotva plnoletí, tak i ostřílení legionáři. Spolu s ním prožíváme drsné útrapy, jež museli vojáci snášet ve výcvikových táborech na kraji pouště, při dlouhé plavbě na lodi Mauretania kolem Afriky do Anglie nebo při nekonečném obléhání přístavu Dunkerque. Autor se rád toulal mezi pyramidami, procházel chrámy a mešitami, obdivoval jejich krásu, jako evangelík srovnával bohatství katolických kostelů se svou představou Ježíšova narození. Zaznamenával, jak vojáci prožívali volný čas, jak se bavili, jak slavili vánoce a ostatní svátky. A jak moc se všichni těšili domů, ke svým rodinám, o nichž celou válku neměli zpráv. Věříme, že v knize najdou hodně zajímavého jak historikové, tak i všichni, kteří se zajímají o nasazení našich statečných vojáků v západní armádě.

Cena: 190,- Kč

(možnost zaslání na dobírku)

 

Památníky minulých časů

Tomáš Kesner, Roman Hedvičák

Obrazový průvodce po drobných památkách a zajímavostech Semil, Bítouchova, Nouzova a Spálova.

"Úkolem knížky, která se vám právě dostává do rukou, je především potěšit a všechny zájemce o historii města i jeho nejbližšího okolí informovat o kulturním bohatství tohoto krásného kraje. Informace to sice nebude úplná, protože ke kulturnímu dědictví hmotnému náleží i dědictví nehmotné, přesto jsme se snažili existující pestrou mozaiku popsat a doplnit co možná nejlépe.

Kapitoly jednotlivých obcí otevíráme krátkými vzpomínkovými texty, které v případě Semil, Podmoklic, Bítouchova a Nouzova z vyprávění pamětníků zachytil Václav Votoček a v případě Spálova sám sepsal rolník Petr Malý. Do textu, který dále následuje, jsme pak zařadili drobné umělecké a stavební památky z doby starší i nedávné a pro zajímavost je doplnili také informacemi o památkách zaniklých. Letmo jsme se v rámci možností věnovali výzdobě interiérů církevních staveb a umění v architektuře. Architekturu samotnou jsme však pro příliš velký záběr tématu úmyslně vynechali.

Na konec knížky jsme pro lepší orientaci všech zvídavých přiložili mapky s vyznačením jednotlivých popisovaných míst."

Vyprodáno

 

JIZERKA ANEB CESTA ZA POSELSTVÍM HUDBY

Almanach k 50. výročí založení dětského a mládežnického pěveckého sboru ze Semil je druhou publikací z ediční řady Paměť Semilska v r. 2015. Vydání připravil autorský kolektiv Alena Brádlová, Miroslava Vrbenská a PhDr. Ivo Navrátil.  

Nenajdeme mnoho sborů pracujících nepřetržitě padesát let pod vedením svých zakladatelů. Jizerce se to ale podařilo. Ve městě s devíti tisíci obyvateli existuje sbor se dvěma přípravnými odděleními a sto padesáti zpěváky. Jizerka je tak nejpočetnějším zájmovým sdružením dětí ve městě. Obdiv a dík patří obrovskému zanícení jejích sbormistrů - paní Aleně Brádlové a Václavu Brádlemu. Ten v posledních letech předal "taktovku" jedné ze svých sborových "odchovankyň", paní Nadie Ladkany, která se stala hlavní sbormistryní.

S osudy tohoto neobyčejného sboru v průřezu padesáti let jeho činnosti se můžete seznámit na téměř dvou stovkách stránek poutavého čtení, doplněného mnoha fotografiemi.

Součástí knihy je CD.

Cena: 250,- Kč

(možnost zaslání na dobírku)

 

Jan Bayer - Domov a osud v Čechách

císařsko - královských, republikánských, protektorátních a komunistických

Poutavá publikace o úspěšném podnikateli a někdejším obyvateli Semil Janu Bayerovi vydaná MaPG Semily jako 1. svazek ediční řady Paměť Semilska v r. 2014. Na základě rukopisu rodové kroniky odborně připravil PhDr. Ivo Navrátil - ředitel SOkA v Semilech.

"Jan Bayer začíná svou kroniku příchodem legendárních předků, papírníků Ossendorfů z Vestfálska do Mimoně. Z literatury a archivních pramenů čerpá informace o životních a podnikatelských osudech rodiny v 17. a 18. století, zachycuje její hospodářský pokles. Nemanželské dítě vojáka dostává jméno matky a jeho potomci dál nesou štafetu poctivého a sociálně vnímavého průmyslového podnikání, jaké přináší lidem obživu a kraji blahobyt.

Jindřich Bayer odkázal svým dětem krásné poselství a sám se jím vždy řídil: ,Pilně pracovat - šetřit - rozumně žít - být si vědom svých povinností vůči bližním a jednat podle toho!´"

Cena: 125,- Kč

(možnost zaslání na dobírku)